Stichting

SBO Aquamarijn is een school voor speciaal basisonderwijs. Op onze school worden leerlingen uit Leeuwarden en omgeving geplaatst, wanneer ze aangepast onderwijs nodig hebben. De meeste leerlingen van SBO Aquamarijn zaten eerder op een gewone basisschool. Ze hadden daar meer hulp nodig bij hun ontwikkeling dan de school kon geven. Daarom werden ze verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Kinderen die nog meer specialistische hulp en aandacht nodig hebben, gaan naar het speciaal onderwijs

Afgestemd onderwijs
Het onderwijs op onze speciale basisschool wordt in aanbod en tempo afgestemd op de mogelijkheden en kwaliteiten van onze kinderen. Dat geeft ze vertrouwen in hun eigen kunnen, want ieder kind wil zich ontwikkelen en zelfstandig worden. Op SBO Aquamarijn is voldoende ondersteunende expertise om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Hiertoe is een doelmatige en efficiënte organisatie voorwaarde voor het optimaal realiseren van dit helpend onderwijs.

Omgaan met verschillen
Alle kinderen zijn uniek: in aanleg, vaardigheden, temperament, belangstelling, culturele achtergrond of andere situationele contexten. Sommige kinderen leren door veel herhaling en vaste structuren, anderen moeten juist geholpen worden vaste patronen te doorbreken. In onze visie houdt speciaal basisonderwijs rekening met verschillen tussen leerlingen door het accepteren van de kinderen zoals ze zijn, maar tevens ook door ze structuur te bieden.

Accepteren
Speciaal basisonderwijs begint met het accepteren van kinderen zoals ze zijn. Een kind dat zich geaccepteerd weet, voelt zich veilig en durft weer ontwikkelingstaken aan. Speciaal basisonderwijs houdt daarom rekening met verschillen tussen kinderen. Ook in sociaal emotioneel opzicht, want voor een aantal kinderen dat naar SBO Aquamarijn wordt verwezen, is juist het samen werken en samen spelen moeilijk. SBO Aquamarijn streeft naar een pedagogisch klimaat, waarin de sociale ontwikkeling wordt ondersteund door het kind te accepteren en structuur te bieden.

Aandacht
Speciaal basisonderwijs geeft kinderen meer individuele aandacht. Dat kan omdat de groepen kleiner zijn. In ons onderwijs proberen we de taken zo te structureren, dat de kinderen begrijpen wat ze moeten doen. Ze moeten kunnen leren op een manier die het beste bij hen past. Daarom worden vaak speciale leermiddelen of methoden gebruikt en worden de leerstapjes zo klein gemaakt als nodig is. Het proces van observeren, afstemmen en bijsturen is kenmerkend voor het pedagogisch en didactisch klimaat van het speciaal basisonderwijs.

Veiligheid
Iedereen moet zich op onze school veilig en geborgen voelen omdat we ervan overtuigd zijn dat een veilig pedagogisch klimaat zowel voor leerlingen als voor collega’s  een voorwaarde is voor stabiele persoonlijke ontwikkeling.
Deze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt gerealiseerd door een open houding naar en een respectvolle benadering van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere relaties. In een omgeving van wederzijds vertrouwen en respect komt een ieder tot zijn recht.

Kwaliteit
SBO Aquamarijn streeft naar een hoge onderwijskwaliteit waarbij op een proactieve manier kijken en opbrengstgericht werken de basis vormen. Het team bestaat uit professionals. Zij beschikken over de noodzakelijke pedagogische, didactische en organisatorische competenties die voor begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nodig zijn. Deze deskundigheid wordt door studie en nascholing actueel gehouden.De groepsgrootte is hanteerbaar voor de leerkracht waardoor met goed klassenmanagement alle leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben. SBO Aquamarijn heeft een systeem van kwaliteitszorg met een cyclisch karakter. Hiermee wordt op planmatige wijze gewerkt aan verbetering en borging van onze onderwijskwaliteit.