Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door drie ouders, drie personeelsleden en waar nodig een adviserend lid namens het bestuur. De MR werkt samen met het bestuur en de directie aan een beleid voor de school, waarin onderwijs aan en de zorg voor het kind centraal staan.

Taken en bevoegdheden van de raad zijn o.a.:

  • advies/instemming rond het beleid van bestuur en directie
  • onderling overleg over alle schoolaangelegenheden met het recht daarover voorstellen te doen aan het bestuur.

Voor verdere inhoudelijke informatie over de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad in haar algemeenheid verwijzen wij u ook graag naar de WMS, Wet medezeggenschap op scholen.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2020-2021 is als volgt;

Namens de ouders: Bas v/d Heijden (voorzitter), Niels Koopmans (notulist) en Cindy Loeff.

Namens het personeel: Ansje Okkema, Ben de Roos en Jelmer v/d Bij.

U kunt altijd contact opnemen met de MR via school: telefoonnummer 058 2662271. U zult dan via de administratie doorverwezen worden naar het aanspreekpunt voor de MR of u kunt mailen naar: mr@sbo-aquamarijn.nl.