Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door drie ouders, drie personeelsleden en waar nodig een adviserend lid namens het bestuur. De MR overlegt met het bestuur over het beleid voor de school, waarin onderwijs aan en de zorg voor het kind centraal staan.

Taken en bevoegdheden van de raad zijn o.a.:

  • advies/instemming rond het beleid van bestuur en management
  • onderling overleg over alle schoolaangelegenheden met het recht daarover voorstellen te doen aan het bestuur.

Voor verdere inhoudelijke informatie over de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad in haar algemeenheid verwijzen wij u ook graag naar de WMS, Wet medezeggenschap op scholen.

De samenstelling van de MR is als volgt;

Namens de ouders: Pascal van de Burgt (voorzitter), Tineke Dantuma en Anke-Marrit van den Brink.

Namens het personeel: Frieda Last, Dukke Turkstra en Timo de Vries

U kunt altijd contact opnemen met de MR via school: telefoonnummer 058 2662271. U zult dan via de administratie doorverwezen worden naar het aanspreekpunt voor de MR of u kunt mailen naar: mr@sbo-aquamarijn.nl.