Toelating

Toelating tot sbo Aquamarijn
Alle basisscholen in Nederland maken deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In Friesland is dit één samenwerkingsverband voor de hele provincie. Samen hebben de besturen van deze basisscholen de zorg voor leerlingen bij wie het niet allemaal vanzelfsprekend gaat in een ondersteuningsplan georganiseerd. In dit plan is geregeld dat de scholen eerst zelf de leerlingen de nodige hulp zullen geven. Daarbij kan ook de hulp van deskundigen worden inroepen, zoals een psycholoog of een ambulant begeleider uit de speciale basisschool. Pas wanneer ondanks alle zorg blijkt dat het kind beter op een speciale (basis) school geholpen kan worden, zal men de leerling verwijzen.

Preventieve Zorg en Expertisecentrum
SBO Aquamarijn verzorgt vanuit het Expertise Centrum het speciaal basisonderwijs voor een deel van het samenwerkingsverband Friesland, met name in Leeuwarden en omgeving. Niet alle leerlingen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs, gaan naar speciale scholen. Een groot deel kan ook op de gewone basisschool blijven met extra hulp en een ‘speciale’ begeleiding. SBO Aquamarijn heeft een afdeling met medewerkers die scholen kunnen adviseren bij de afstemming van de begeleiding op deze kinderen. Vanuit deze afdeling, het Expertisecentrum, zijn enkele leraren van SBO Aquamarijn werkzaam als ambulante begeleiders. Twee psychologen adviseren en doen onderzoek en ook de logopedistes kunnen bij deze vormen van preventieve zorg betrokken worden.

De commissie van Toelaatbaarheid
Als ondanks alle extra zorg een leerling toch beter op een school voor speciaal basisonderwijs geholpen kan worden, zal een aanmeldingsprocedure gestart worden. De aanmeldingsprocedure voor SBO Aquamarijn begint bij de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT). Deze commissie beoordeelt of het kind mag worden toegelaten en geeft daarvoor een beschikking af. De intern begeleiders van de basisscholen weten welke documenten en onderzoeksverslagen aangeleverd moeten worden aan deze commissie. Zij coördineren de aanmeldingen. De CvT bestaat uit drie personen, twee ervaren onderwijsmensen en één onafhankelijke voorzitter. Voor de drie sbo-scholen in de regio Leeuwarden/Franeker is één gezamenlijke commissie ingesteld.

De beschikking
Een beschikking van de Commissie van Toelaatbaarheid kan positief of negatief zijn. SBO Aquamarijn laat alleen leerlingen toe die een positieve beschikking voor het speciale basisonderwijs hebben gekregen.

Als er een negatieve beschikking wordt afgegeven kan de leerling voldoende in het basisonderwijs geholpen worden, b.v. op een andere basisschool in de omgeving óf verwijst de Commissie van Toelaatbaarheid de leerling naar de Commissie van Advies. Deze commissie bekijkt bij welke speciale school de leerling het beste onderwijs kan volgen.

Toelating en verwijzing
Kinderen moeten goed geholpen kunnen worden op onze speciale school voor basisonderwijs. Als in de loop van de schoolperiode blijkt dat de ontwikkelingsproblemen te complex worden voor het sbo, kan de school ouders alsnog met hun kind naar een meer gespecialiseerde school verwijzen. Voor meer informatie kijk ook op: www.passendonderwijsfriesland.nl

Commissie van Toelaatbaarheid en klachtenregeling
Op alle basisscholen van het samenwerkingswerkverband Friesland ligt een exemplaar van het Ondersteuningsplan ter inzage, waarin de regelingen zijn opgenomen. Bij ontevredenheid over de uitvoering van een procedure kan men een klacht indienen. Een klachtenregeling is eveneens op de scholen aanwezig.